Goldstein

 

 

 

Goldy 1947

 

 

Goldy 1947

 

 

Goldy 1947

 

 


Goldy Flash 1952